Kolbotn Idrettslag

Informasjon om årsmøtet

Informasjon om årsmøtet

Årsmøtet gjennomføres i tråd med Kolbotn idrettslags lov 

Medlemskap i Kolbotn Idrettslag

Kolbotn Idrettslag er et selveiende og frittstående fleridrettslag med utelukkende personlige medlemmer. Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp sine økonomiske forpliktelsene til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF. Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. 
For å ha stemmerett og være valgbar til klubbens- eller gruppenes styrer og utvalg, må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt sine medlemsforpliktelser. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Foreldre/foresatte som ønsker å delta i klubbens og gruppenes råd og utvalg, må være personlig medlem i Kolbotn IL. Kolbotn ILs styre har bestemt at alle trenere skal være personlig medlem i idrettslaget.
Dato for klubbens årsmøte er 14. mars 2018 og siste dato for oppfyllelse av medlemsforpliktelser for å ha møte- og stemmerett er 14. februar 2018.

Medlemskontingent og treningsavgift

Medlemskontingenten fastsettes av klubbens årsmøte.
Treningsavgift og andre egenandeler fastsettes av gruppens årsmøte, og kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud.
 

Årsmøtet

Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. Årsmøtet innkalles med minst én måneds varsel på idrettslagets internettside. Innkalling henviser til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på klubbens hjemmeside.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 4 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside og på klubbhuset.

Ved innkalling i strid med bestemmelsen i loven, avgjør årsmøtet under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt kan årsmøtet vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

Med mindre annet er bestemt i klubbens lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

 

 

 

Kolbotn Idrettslag

Kongeveien 44, 1412 Sofiemyr
Postboks 134, 1417 Sofiemyr
Org.nr 970 95 1423

Mail: epost@kolbotnil.no, Digtal postkasse: kolbotn.idrettslag#VNTY ,  Tel: 6681 7300 / Mob: 950 91 915

Kontaktinformasjon til særidrettene ligger på gruppenes hjemmesider

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift